QUESTO

questo_white_bg_120Questo is a touch based questionnaire tool developed for children and youth in special education. All types of questions can be asked here, and supported by sound, images and interactivity. Questo is developed for iPads. Below is a description of one set of questions for Questo, namely WellSEQ – developed to test wellbeing in special education.

WellSEQ – Wellbeing in Special Education Questionnaire
Few studies have explored the subjective mental health of adolescents with intellectual disabilities, while proxy ratings indicate an overrepresentation of mental health problems. The present study reports on the design and an initial empirical evaluation of the Well-being in Special Education Questionnaire (WellSEQ). Questions, response scales, and an application for tablet PCs were developed in cooperation with students and teachers in special education schools. One hundred and thirteen students (age 12–16) and their parents and teachers participated. Positive results in terms of test-retest reliability, internal consistency of
scales, and response rates were obtained. Level of reading appeared to affect the students’ understanding of items. Teachers’ and parents’ ratings on the WellSEQ correlated well
with established measures. Correlations between proxy ratings and students’ reports varied. The questionnaire and technology of WellSEQ may enable students with IDD to participate independently in research with good completion rates and reliable responding.

WellSEQ – På svenska
WellSEQ är en enkät särskilt utvecklad för att undersöka välmående bland elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Enkäten innehåller 42 frågor om psykisk hälsa och ohälsa, kamratrelationer och mobbning, skolmiljö och familjerelationer. Frågorna administreras via en app på iPads eller liknande för att underlätta för den unga personen att förstå och besvara frågorna.
WellSEQ har utvecklats under ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet under åren 2013-2016 i ett samarbete mellan forskare vid Psykologiska Institutionen och Institutionen för Interaktionsdesign. Allt utvecklingsarbete har skett i nära samarbete med elever och lärare i särskolan.
Appen innehåller en introduktion där en röst kortfattat beskriver hur man svarar på frågorna och appens olika egenskaper. Därefter presenteras en fråga i taget skriftlig tillsammans med en bild som representerar frågan. Varje fråga och tillhörande bild- och ljudstöd. När frågan besvarats (eller hoppats över) presenteras nästa fråga. Alla frågor och svar är enkelt utformade för att passa för elever som går i grundsärskola från årskurs 6 och uppåt.
Hur fungerar WellSEQ?
Den som är administratör laddar ner appen WellSEQ till iPads eller annan surfplatta. Varje person som skall besvara enkäten ges ett kodnummer för att bevara anonymiteten hos deltagarna. Vi rekommenderar att deltagaren får använda hörlurar då det är viktigt att få besvara frågorna utan att någon annan lyssnar.
Svaren från varje deltagare laddas upp till en databas på en server. Enbart administratören kan komma åt databasen, och inga personuppgifter finns kopplade till svaren. En databas kan sedan laddas ned med varje deltagares svar och medelpoäng på respektive skala.
Om du som arbetar med barn och ungdomar i skolan eller annan verksamhet vill använda dig av WellSEQ så kontakta Petra Boström (frågor kring formuläret) eller Eva Eriksson (frågor kring nedladdning av appen). WellSEQ får användas i sin helhet, och det är viktigt att vi känner till hur den används. Om du vill ställa andra frågor kan du skapa en egen enkät och använda samma app.
Vad mäter WellSEQ?
Avsikten med WellSEQ är att undersöka olika aspekter av välmående såsom känslor, självbild och upplevelser av den närmaste omgivningen. De 42 frågorna är indelade i fem delskalor (se nedan). WellSEQ är avsett att användas på för att mäta välmående på gruppnivå. Mindre skillnader mellan individer skall inte tolkas som tecken på faktiska skillnader i välmående. Däremot kan WellSEQ t ex användas för att följa en verksamhet från år till år, eller för att jämföra med referensmaterialet från vår studie. Vill du veta mer om de psykometriska egenskaperna så finns en artikel att läsa:
Boström, P., Johnels, J. Å., Thorson, M., & Broberg, M. (2016). Subjective Mental Health, Peer Relations, Family, and School Environment in Adolescents with Intellectual Developmental Disorder: A First Report of a New Questionnaire Administered on Tablets PCs. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 1-25.

Artikel: subjective-mental-health

WellSEQ frågor: wellseq-questions